ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และรับนักเรียนเข้าเรือนนอน
หอประชุมโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ / เสื้อสีชมพู กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน