ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายโยธิน นาคบุตร
ลูกจ้างชั่วคราว / ธุรการ