ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปีการศึกษา 2563
 
ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
อนุบาลปีที่ 2 1 - 2 2  
อนุบาลปีที่ 3 1 2 2 4 รวมอนุบาล 6 คน
(ช.2 / ญ.4)
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 1 3 1 4  
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 1 2 - 2  
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 1 1 3 4  
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 (พิเศษ) 1 2 1 3  
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 1 2 1 3  
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 (พิเศษ) 1 1 2 3  
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 1 2 2 4  
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 (พิเศษ) 1 1 3 4  
ประถมศึกษาปีที่ 5 (พิเศษ) 1 1 3 4  
ประถมศึกษาปีที่ 6 - - - - รวมประถม 31 คน
(ช.15 / ญ.16)
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 1 3 2 5  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  (พิเศษ) 1 2 2 4  
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 1 3 2 5  
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  (พิเศษ) 1 2 3 5  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 - 3 3 รวมมัธยมต้น 22 คน
(ช.10 / ญ.12 )
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 3 1 4  
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1 2 1 3  
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 1 4 3 7  
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  (พิเศษ) 1 1 1 2 รวมมัธยมปลาย 16 คน (ช.10 / ญ.6 )
รวม 20 37 38 75