ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นายวินัย เรืองศรี
พนักงานขับรถ

นายเกษม บัวขาว
นักการภารโรง

นางสายใจ คงชื่น
พนักงานบริการ

นายสุนทร พุ่มจันทร์
พนักงานบริการ